Projekt NORDA – Północny Biegun Wzrostu, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 powstał w celu realizacji ponadlokalnych, wspólnych działań rozwojowych, wychodzących poza granice jednej gminy. Wspólne działania w ramach obszaru mają ułatwić samorządom lokalnym przygotowanie i realizację przedsięwzięć służących osiągnięciu wspólnych celów rozwojowych oraz zapewnić wsparcie w rozwiązywaniu problemów przekraczających granice administracyjne gmin.

Dolina Logistyczna

Dolina Logistyczna to projekt służący zagospodarowaniu rozległego obszaru obejmującego 7 sąsiadujących ze sobą gmin (Miasto Gdynia, Gmina Kosakowo, Miasto Reda, Miasto Rumia, Miasto Wejherowo, Gmina Wejherowo, Gmina Liniewo) jako centrum usług transportowych, spedycyjnych i logistycznych.

Dolina Logistyczna stanowi bezpośrednie zaplecze portu morskiego w Gdyni. Na atrakcyjnych terenach inwestycyjnych skupiają się trasy strategiczne – obecnych i potencjalnych - ważnych połączeń komunikacyjnych.

Rozwój inwestycji w Dolinie Logistycznej zapewni transformację peryferyjnego, niewykorzystanego dotychczas obszaru w strefę gateway o wymiarze międzynarodowym, w zakresie ekonomicznego i biznesowego know-how skoncentrowanego wokół specjalizacji Doliny Logistycznej – branży TSL. Rozwój w obrębie Doliny Logistycznej przyczyni się do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej całego Pomorza.

Dzięki unijnej polityce transportowej, w strefie Doliny Logistycznej powstaje „masa krytyczna” dla integracji infrastruktury i systemów transportowych - pasażerskich i towarowych – w „węzeł miejski” transeuropejskiej, bazowej sieci transportowej (TEN-T).

Atrakcyjna lokalizacja Doliny Logistycznej jest podstawą do rozwoju głównie branż i działalności powiązanych biznesowo z funkcjonowaniem i rozwojem Portu w Gdyni. Liczymy na powstanie tutaj kolejnych magazynów, składów, centrów przeładunkowych, spedycyjnych, firm odpowiedzialnych za kontrolę i ubezpieczenia ładunków, obsługę celną. Pojawienie się inwestorów w Dolinie Logistycznej, to gwarancja bezpiecznego rozwoju Portu.

Nadmorski Obszar Usługowy Norda

Nadmorski Obszar Usługowy NORDA to 11 gmin (Miasto Gdynia, Kosakowo, Puck, Władysławowo, Jastarnia, Hel oraz Gminy Krokowa, Choczewo, Wicko i Puck), ściśle współpracujących ze sobą na rzecz wspólnego, harmonijnego rozwoju i w tym m.in. zmniejszenia efektu sezonowości gospodarki gmin nadmorskich i utworzenia nowych miejsc pracy.

Część tego Obszaru objęta jest programem Natura 2000. Stąd ważny jest przemyślany dobór branż i inwestycji w nim realizowanych.
Liczymy, że tradycje gospodarki „morskiej”, dostęp do zasobów Morza Bałtyckiego i funkcjonującej tu infrastruktury oraz doświadczenie wielu pokoleń rybaków, marynarzy i portowców znajdą swoje odzwierciedlenie w nowych, nowoczesnych inwestycjach.
Ponadto chcielibyśmy rozwijać przemysł zdrowia, srebrną gospodarkę, ekologiczne rolnictwo i usługi turystyczne - branże, pozostające w harmonii z otoczeniem.

Podejmowane wspólne działania w ramach Nadmorskiego Obszaru Usługowego NORDA, są szansą dla regionu do stworzenia nowej jakości. Baza obiektów i terenów inwestycyjnych wskazuje nie tylko istniejące i potencjalne tereny inwestycyjne w ramach jednej gminy, ale ma szansę przyczynić się do powstania potencjalnych obszarów, posiadających podobny profil gospodarczy ponad podziałami administracyjnymi. Współpraca gmin ukierunkowana jest również na poprawę dostępności komunikacyjnej obszaru.

WSPÓŁPRACA

Suma wszystkich wewnętrznych inicjatyw znajduje wyraz w innowacyjnym co do formy i zakresu, wspólnym działaniu na rzecz rozwoju regionu, wykorzystując potencjał wynikający z lokalizacji.

ROZWÓJ

Planujemy rozwój regionu w sposób przemyślany i rozsądny. Dążymy do kompromisu między ochroną środowiska, a inwestycjami. Odnosimy się z szacunkiem do tradycji i doświadczenia regionu, traktując je jako źródło siły i inspiracji.

OTWARTOŚĆ

Działamy ponad podziałami regionalnymi. Z uznaniem odnosimy się do naszej wewnętrznej różnorodności i jesteśmy otwarci na każdy punkt widzenia. Kierujemy się życzliwością.